พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆและองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษาRead more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2Read more

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีRead more