ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

พุทธศักราช 2501 จนถึงปัจจุบัน

ภาพประกอบ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายกระจ่าง   ขมแข ปี พ.ศ.2501 – พ.ศ.2507
นายวิสิทธิ์  คำปันศักดิ์ ปี พ.ศ.2507 – พ.ศ.2510
นางสาวสุพาทินี  ศุขะวณิช ปี พ.ศ.2510 – พ.ศ.2513
นางสาวภานี  การุณยะวนิช ปี พ.ศ.2513 – พ.ศ.2521
นายประทีป  สุขวารี ปี พ.ศ.2521 – พ.ศ.2521
ดร.คนึง  ไทยประสิทธิ์ ปี พ.ศ.2521 – พ.ศ.2527
นางสาวสมภาพ คมสัน ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2533
นางสาวผ่องศรี  บัวประชุม ปี พ.ศ.2533 – พ.ศ.2535
นายแสงทอง  กมลรัตน์ ปี พ.ศ.2535 – พ.ศ.2536
นายสุทิน  ภูเจริญ ปี พ.ศ.2536 – พ.ศ.2538
นายสายันท์  รุ่งป่าสัก ปี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540
นายกมล  สุวัตถี ปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542
นายบุญส่ง  ชิตตระกูล ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2548
นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2548
นายชเนศร์  นาคนิยม ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551
นางวรรณี บุญประเสริฐ ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554
นายปัญญา  สุขะวณิชย์ ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557
ดร.พรภินันท์  เลาะหนับ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561
ดร.สุรชัย  โสภาพรม ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563
ดร.ธัญมัย  แฉล้มเขตต์ ปี พ.ศ.2564 – 2565
นายประจวบ อินทแย้ม ปี พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน

 

แสดงความคิดเห็น