ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที (ต.อ.น.ท.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

เดิมชื่อโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โดยได้รับโอนที่ดินพื้นที่ 1 ไร่ 48 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอน ชั้น ม.ศ.1 มี นายมนูญ สิงหบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่

พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง แบบอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2502

 พ.ศ. 2504 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 140,000 บาท เป็นค่าก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลังแบบอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2505 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.ศ.4 เฉพาะแผนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และในปีนี้เอง คุณหญิงสิริวัลย์  เพชรโยธิน เป็นผู้อุปการะโรงเรียนได้ติดต่อขอให้บริษัทเอสโว๋แสตนดาร์ดแห่งประเทศไทย จัดสร้างสนามบาสเกตบอลพื้นคอนกรีต ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท

พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้น ม.4 แผนกศิลปะ เพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน ขณะเดียวกันก็ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 190,000 บาท ให้สร้างอาคารไม้เพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ต่อจากอาคารหลังเดิม เสร็จเรียบร้อยใช้การได้ในเดือนมิถุนายน

พ.ศ. 2507 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ซึ่งมีคุณหญิงสุนา วินวิวัฒน์ เป็นนายกฯ ได้อนุมัติเงินซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ของ ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม โดยใช้ชื่อว่า “หอประชุมสโมสรวัฒนธรรมหญิงอุทิศ” ซึ่ง ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น คือหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มาเป็นประธานรับมอบ

พ.ศ. 2510 ทางวัดกุนนทีรุทธาราม โดยท่านพระครูโอภาสธรรมโสภณ ได้อนุญาตให้โรงเรียนขยายพื้นที่ออกไปทางด้านทิศตะวันตกได้เนื้อที่ประมาณ 2 งาน โดยใช้เงินบำรุงการศึกษา เป็นค่าดำเนินการ จำนวน 47,000 บาท

พ.ศ. 2519 ทางวัดกุนนทีรุทธาราม โดยพระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าอาวาสร่วมกับคณะกรรมการวัด ได้รวบรวมเงินจำนวน 693,299 บาท ซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกของวัด เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 85.25 ตารางวา ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ แล้วมอบให้กรมสามัญศึกษา สร้างเป็นโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมในปัจจุบัน ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณจำนวน 50,000 บาท เป็นค่าถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบตึก 3 ชั้น 16 ห้องเรียน และหอประชุมครึ่งหลัง โดยมีคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชูอธิบดีกรมสามัญศึกษามาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2521 (เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2522) และในปีนี้เอง โรงเรียนก็ได้รับอนุมัติเงินจำนวน 351,012 บาท เป็นค่าถมดินและก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน

จากนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยได้รับเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจนเต็มรูป ประกอบด้วย

 1. อาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น 1 หลัง พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 4,000,000 บาท (ได้ขออนุมัติรื้อถอนเมื่อปี 2536 โดยสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้นแทน)
 2. อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 6,000,000 บาท ชื่อจิตคนึง
 3. อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2525 เป็นเงิน 7,600,000 บาท ชื่อจิตปภัมภ์
 4. อาคารหอประชุม 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 4,000,000 ชื่อจิตประจบ
 5. อาคารบ้านพักครูแบบพิเศษ 3 ชั้น 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2527 เป็ฯเงิน 4,000,000 บาท ชื่อจิตวิเศษ
 6. อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 1 หลัง สร้าง พ.ศ. 2537 เป็นเงิน 25,900,000 บาท ชื่อจิตโอภาส

           การพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านมานั้น ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน โดยบริษัท ช.การช่าง ซึ่งนายปลิว ตรีวิศเวทย์กรรมการผู้จัดการ ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เช่น รถแทรกเตอร์ และการก่อสร้าง ดังนี้

 1. สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 602,840 บาท โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เป็นผู้ผ่อนชำระเป็นงวด รวม 4 งวด เป็นเงิน 452,840 บาท โดยยกเลิกสภาพหนี้งวดที่ 5 ให้เป็นเงิน 150,000 บาท
 2. สร้างห้องผู้อำนวยการ พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 120,000 บาท
 3. สร้างถนน และพื้นที่จอดรถจากประตูโรงเรียนถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 46 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท

 

เทพื้นคอนกรีตบางส่วนภายในบริเวณโรงเรียน

พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้งบประมาณปรับปรุงบริเวณโรงเรียนในส่วนที่น้ำท่วมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และได้รับเงินสมทบจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม อีกจำนวน 50,000 บาท ดำเนินงานโดยบริษัทพัฒนเทพ จำกัด เสร็จสิ้นในวันที่ 8 กันยายน 2527

พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างแบบ 424 ล. (พิเศษ) จำนวนหนึ่งหลังในวงเงินประมาณ 6,500,000 บาท โดยให้รื้ออาคารชั่วคราว (อาคาร 4) แล้วก่อสร้างอาคารใหม่ บริเวณนั้น

พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามให้มีระดับสูงขึ้น และใช้การได้โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เป็นเงิน 306,820 บาท จึงทำให้โรงเรียนมีสถานที่สมบูรณ์และสวยงาม นอกจากนี้ สมาคมผู้ปกครองและครู ได้ก่อสร้างพุทธสถาน เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งมีนามว่า พระพุทธศากยะมุนีกุนนทีศรีชุมพล (หลวงพ่อคล่อง) เป็นจำนวนเงิน 88,000 บาท

พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้ต่อเติมชั้นล่างของอาคาร 4 เพื่อใช้เป็นห้องผู้บริหาร ห้องทำงานฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผนงาน และกิจกรรมสหกรณ์ ห้องประชุมเล็ก(ห้องราชพฤกษ์) โดยใช้เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 400,000 บาท     พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้งบ ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สร้างบ่อเก็บน้ำประปาเป็นเงิน 150,000 บาท

พ.ศ. 2534 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดสร้างเสาธงชาติใหม่ ตัวเสาทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่โคน 40 ซ.ม. ความสูง 20 เมตร พร้อมฐานตั้ง เป็นจำนวนเงิน 215,000 บาท

พ.ศ. 2535 อาคารเรียนเอนกประสงค์ 3 ชั้น ได้แล้วเสร็จ ใช้อาคารชั้นสามเป็นหอประชุม ใช้อาคารชั้นสองสำหรับการเรียนการสอน โดยเป็นห้องปฏิบัติการของหมวดคหกรรมและมีบริเวณสำหรับเล่นกีฬาในร่ม ด้านหลังอาคารเป็นเรือนเพาะชำ เพื่อฝึกฝนปฏิบัติในวิชาเกษตร

พ.ศ. 2538 อาคารเรียน 6 ชั้น ได้แล้วเสร็จ ใช้ชั้น 6 เป็นห้องเรียน ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา และห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 เป็นห้องสมุด ห้องภาษาฝรั่งเศส ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ห้องแนะแนว ห้องพยาบาลและฝ่ายบริการ ชั้นล่างจัดเป็นห้องสหกรณ์โรงเรียน และบริเวณกีฬาในร่ม

หลังจากอาคาร 6 ชั้นเสร็จเรียบร้อย โรงเรียนจึงดำเนินการทุบอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น (สร้างปี 2521) แล้วปรับเป็นบริเวณสนามเอนกประสงค์ ทำให้ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง คือ

 1. อาคาร 6 ชั้น ชื่ออาคารจิตโอภาส
 2. อาคาร 4 ชั้น ชื่ออาคารจิตคนึง
 3. อาคาร 5 ชั้น ชื่ออาคารจิตปถัมภ์
 4. อาคาร 4 ชั้น ชื่ออาคารจิตจำนง
 5. อาคารเอนกประสงค์ ชื่ออาคารจิตประจบ

พ.ศ. 2539-2540 ท่านผู้อำนวยการสายัณห์ รุ่งป่าสัก ได้ทำโครงการพัฒนาโรงเรียนเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ส.ส. 3 ท่าน คือ

 1. นายธารินทร์  นิมมานเหมินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายพีระพันธ์  สาลีรัฐวิภาค  พรรคประชาธิปัตย์

โดยมีคุณสุพจน์  พงษ์บุญคุ้มลาภ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ช่วยสนับสนุนและประสานงาน ส.ส. ทั้ง 3 ท่าน ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านผู้อำนวยการสายัณห์  รุ่งป่าสัก  มีความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนเพื่อบริการชุมชนและพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างจริงจัง จึงได้อนุมัติงบประมาณพัฒนาจังหวัดให้ถึง 2 ครั้ง คือ

 1. งบประมาณปี 2539 จำนวนเงิน 2,963,896 บาท
 2. งบประมาณปี 2540 จำนวนเงิน 7,477,070 บาท

พ.ศ. 2540 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้รับมอบที่ดินขนาดกว้าง 14.70 เมตร ยาว 40 เมตรบริเวณหน้าโรงเรียนด้านติดถนนรัชดาภิเษก จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกโรงเรียน และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิทยา-คุณเยาวลักษณ์  ศรีเสาวนีย์กุล  และคุณสมชาย  เล้านิรามัย  ได้ทำการก่อสร้างซุ้มต้นไม้พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน

พ.ศ. 2540 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา  กิจกรรมเด่นในปี 2540 คือ โครงการต่อต้านยาเสพติด โดยได้เข้าร่วมในโครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้า กิจกรรมของโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในโครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้า

พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

พ.ศ.2565 โรงเรียนได้รับอนุญาตเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และได้รับประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที”  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ถือเป็นโรงเรียนลำดับที่ 9 ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ในปีที่ ๓๙

ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จากพระครูโอภาสธรรมโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกุนนที และท่านพระครูอาทรกิจจานุกิจ เจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปรับปรุงศาลาทรงไทย เพื่อเพื่อประดิษฐานพระพุทธศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล และรูปหล่อพระครูโอภาสธรรมโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
 • จัดสร้างพระเกี้ยวและหอพระเกี้ยว
 • ปรับปรุงอาคารพระครูอาทรกิจจานุกิจและจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา

โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดทำป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ แผนการเรียนภาษาเพื่อการมีงานทำ และศูนย์ ICT จากท่านนิเวศน์ ประยูรเธียร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานในพิธี กดปุ่มเปิดป้ายแพรอาคารพระครูอาทรกิจจานุกิจ และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

 

ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลด้านล่างนี้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที (ต.อ.น.ท.) www.kunnatee.ac.th

แสดงความคิดเห็น