จำนวนนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
32
40
72
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
26
23
49
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
26
26
52
2
มัธยมศึกษาปีที่ 4
82
98
180
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
55
79
134
5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
41
45
86
4
รวมทั้งหมด
262
311
573
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
แสดงความคิดเห็น