สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา และได้รับความอุปถัมภ์จากวัดกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จัดได้ว่า ถือกำเนิดภายใต้ร่มเงา แห่งพุทธศาสนา

รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรมะ ซึ่งจะนำทางให้บรรลุความดีงามและความสำเร็จ

เส้นคต หมายถึง สายธารที่ไหลผ่านที่ตั้งของโรงเรียน และเป็นความหมายของชื่อโรงเรียน

ก.น. เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ย่อมาจากคำว่า “กุนนที”

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ จงยังกิจให้สำเร็จในวันนี้  เป็นปรัชญาชองโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น