กลุ่มบริหารงานบุคคล


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล/หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักเรียน/หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้างานแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง การย้ายและการออกจากราชการ

หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ/หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้างานบัตรนักเรียน

หัวหน้างานระดับชั้น คณะสี/หัวหน้างานพัฒนาสำนักงานและระบบงานฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้างานสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

หัวหน้างานวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด
แสดงความคิดเห็น