คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล  งานปกครอง  และกิจการนักเรียน  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  โดยมีขอบเขตภารกิจดังต่อไปนี้

  1. งานสำนักงานติดตามประเมินผล  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  2. งานวางแผนอัตรากำลัง  สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  และการออกจากราชการ
  3. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
  4. งานปกครอง  ส่งเสริมกิจการนักเรียนและวินัยนักเรียน
  5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  6. งานประสานเครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองและครู
  7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
  8. งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
  9. งานป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด  และโรคเอดส์
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
Top