วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(vision)

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  เป็นโรงเรียนวิถีธรรมนำความรู้สู่อาชีพ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นพลโลกอย่างมีศักยภาพ

พันธกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักวิถีธรรมและหลักธรรมของศาสนา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21อย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาครูและบุคคลากรของโรงเรียนให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
4.โรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์(Objectivity)

1.ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยและความสากล
2.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม สะอาดและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
4.ครูและบุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน

 1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
 2. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนรวม
 3. บริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ตามาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
 5. พัฒนาภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน(School Properties)

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความเป็นไทย
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 3. ผู้เรียนมีสุขอนามัยดี ห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง
 4. พัฒนาระบบ ICT ของทุกหน่วยงานในโรงเรียนให้ใช้งานได้ และเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์เทียบเท่าสากล
 5. พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. พัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ร่วมรื่น และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 8. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
 9. สถานศึกษา ครู ผู้เรียนเตรียมความพร้อทสู่ประชาคมอาเซียน
   

 

 

 

แสดงความคิดเห็น