วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision) 

       โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดีมีความสุขบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและนิยมความเป็นไทย

อัตลักษณ์(Identity)

       “กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก”

เอกลักษณ์(Uniqueness)

       “จิตอาสา บริการสังคม”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียง
4. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม

เป้าประสงค์(Objectivity)

1. นักเรียนยึดมั่นและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาศักยภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนทักษะด้านการประกอบอาชีพและมีคุณภาพที่ดีดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. นักเรียนมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามีภูมิคุ้มกันตนเองและใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นความรู้ที่เป็นประโยชน์
6. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ บุคลากรของโรงเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนจัดหลักสูตรได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียน
8. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักวิถีธรรมและหลักธรรมของศาสนามาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
9. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา

จุดเน้นของโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม(School Properties)

1. นักเรียนทุกคนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ดํารงชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นชาติไทย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง และ มีผลสัมฤทธิ์การเรียน 5 กลุ่มสาระ ฯ วิชาหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
4. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เน้นให้นักเรียน เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน เน้นศึกษาต่อ และการนําความรู้ไปประกอบอาชีพ
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพจากประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.
7. พัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ของโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังความ
เป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลโลกที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 

 

แสดงความคิดเห็น