กลุ่มบริหารงบประมาณ


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้าการเงิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

หัวหน้างานยานพาหนะโรงเรียน

หัวหน้างานนโยบายและแผนงานโรงเรียน
แสดงความคิดเห็น