คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารแผนงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีขอบข่ายภารกิจ ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงบประมาณ
 2. งานบริหารการเงิน
 3. งานบริหารการบัญชี
 4. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
 5. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 6. งานสำนักงานผู้อำนวยการ
 7. งานระบบควบคุมภายใน
 8. งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา
 9. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. งานประสานมูลนิธิโรงเรียนฯ
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
Top