กลุ่มบริหารงบประมาณ

aomput

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารแผนงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีขอบข่ายภารกิจ ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงบประมาณ
 2. งานบริหารการเงิน
 3. งานบริหารการบัญชี
 4. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
 5. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 6. งานสำนักงานผู้อำนวยการ
 7. งานระบบควบคุมภายใน
 8. งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา
 9. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. งานประสานมูลนิธิโรงเรียนฯ
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2,146 total views, 1 views today

แบ่งปันเรื่องนี้