กลุ่มบริหารทั่วไป


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไป


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานอนามัย

หัวหน้างานโภชนาการ

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการและสารบรรณ

หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมฯ และมูลนิธิฯ
แสดงความคิดเห็น