คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารทั่วไป

               มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารองค์กร  การให้บริการ  การพัฒนาอาคารสถานที่  และการบริการงานอื่นๆ โดยมีขอบข่ายภารกิจ ดังต่อไปนี้

  1. งานสำนักงานติดตามและประเมินผล
  2. งานสารบรรณและธุรการ
  3. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
  4. งานโสตทัศนศึกษา
  5. งานโภชนาการ
  6. งานอนามัยโรงเรียน
  7. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
  8. งานสวัสดิการโรงเรียน
  9. งานประชาสัมพันธ์ และสัมพันธ์ชุมชน
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
Top