บุคลากรทางการศึกษา

นางสุวิสา มหาราช
พนักงานราชการ
นายวิชัย บุญมา
ช่างปูน
นายจำรัส พรมสุข
ช่างไม้
นายอำนาจ ไตรรงค์วิจิตร์
พนักงานธุรการ
นายคงฤทธิ์ พรมสุข
พนักงานซ่อมบำรุง
นายปรีชา อภิวันท์
พนักงานขับรถ
นางหนูกร มัทปานัง
พนักงานทั่วไป
นายชูพล ดิษฐประเสริฐ
ยามรักษาการณ์