ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

แสดงความคิดเห็น