กลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/หัวหน้าสำนักงานวิชาการ/หัวหน้างานนิเทศภายใน

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ/หัวหน้างานส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน ครอบครัว

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการเรียนการสอน/หัวหน้างานDMC/หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้าธนาคารโรงเรียน

หัวหน้างานแนะแนว

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/หัวหน้าโรงเรียนมาตรฐานสากล

หัวหน้าห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน/หัวหน้างานรับนักเรียน

หัวหน้าโรงเรียนคุณภาพ

หัวหน้าโรงเรียนสุจริต

หัวหน้าโรงเรียนรูปแบบสหกิจ
แสดงความคิดเห็น