คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน โดยมีขอบข่ายภารกิจ ดังต่อไปนี้

 1. งานสำนักงานติดตามประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ
 2. งานพัฒนากลุ่มสาระและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศภายใน
 4. งานวัด ประเมิน และเทียบโอนผลการเรียน
 5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 7. งานพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
 8. งานแนะแนวการศึกษา
 9. งานทะเบียนนักเรียน
 10. งานการรับนักเรียน
 11. งานส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน
 12. งานโครงการพิเศษ
 13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น
Top