กลุ่มบริหารวิชาการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ/หัวหน้างานส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน ครอบครัว

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้าธนาคารโรงเรียน

หัวหน้างานแนะแนว

หัวหน้างานจัดเก็บข้อมูลด้วย SGS

หัวหน้าห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน/หัวหน้างานรับนักเรียน

หัวหน้าโรงเรียนคุณภาพ

หัวหน้าโรงเรียนสุจริต
แสดงความคิดเห็น