การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีปัญหาผลการเรียน(เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและกิจกรรมการอบรมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักเรียนและกิจกรรมการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more