สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

พระเกี้ยว

        คําว่า “เกี้ยว” เป็นคํา นาม แปลว่า ผูกรัด หรือพัน หรือเครื่องสวมจุก คําราชาศัพท์เรียกว่า “พระเกี้ยว” ซึ่งคนสมัยก่อนไว้ผมยาวจึงต้องเกล้ามุ่นไว้แล้วหาสิ่งรัดรอบไว้ เรียกว่า “เกี้ยว” โดยใช้ดอกไม้เป็นมาลาประดับ ต่อมาจึงทําด้วยทองคํา สิ่งมีค่ามีลวดลายเพชรพลอยใช้ประดับผมทรงสูง  เช่น ประดับจุกบางทีอาจเป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้น เช่น ที่สวมพระเจ้าลูกเธอในเวลาโสกันต์

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กํา หนดให้“พระเกี้ยว” เป็นพิจิตรเลขา หรือสัญลักษณ์ประจํา รัชกาลของพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า “ตราจุลมงกุฎ” ซึ่งแต่เดิมมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดเครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจํา โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อทรงสถาปนาโรงเรียนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว

        พระเกี้ยวประจํา โรงเรียน ก็สืบทอดมาเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยต่อไปการใช้หมอนรองพระเกี้ยวเป็นสีชมพู ด้วยวันอังคารเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        การได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าตามคํากราบบังคมทูลของพระราชทานพระบรมราชานุญาต ของ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ผู้ประสานงานในการก่อตั้งโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้เป็นมงคลอันสูงส่งที่เราชาวเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นลูกพระเกี้ยว

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า ชมพู

สีฟ้า  หมายถึง ๑) ท้องฟ้า กว้างใหญ่ไพศาล ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัวไม่ใจแคบ  ๒) ฟ้า  ฟ้าอยู่สูง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง ๓) เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน เป็นโรงเรียนที่พระราชทานที่ดินให้สร้างโรงเรียนและ  ๔) ฟ้า สีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามอง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้มีใจร่าเริง แจ่มใส สุภาพ อ่อนน้อม ใครเห็นใครชอบ

สีชมพู หมายถึง สีลูกพระเกี้ยว

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ชงโค เป็นต้นไม้ยืนต้น เป็นสมุนไพรใช้ทำยาได้ ใบของชงโคเมื่อพับเข้าหากันจะมีลักษณะคล้ายกับการพนมมือ หมายถึงลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นผู้นอบน้อมและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

เฟื่องฟ้าชมพู มีดอกสีชมพูลักษณะดอกเป็นช่องามสะพรั่ง หมายถึง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความเข้มแข็งอดทน สดใสงดงาม และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน

 

 

แสดงความคิดเห็น