วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถานศึกษาที่สร้างโอกาสมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

และประเทศไทย 4.0 รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม­ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ โอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน
  5. บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน สนองความต้องการของผู้เรียนชุมชน และสังคมโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ โอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0