ติดต่อโรงเรียน

knschool

ที่อยู่

      เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มบริหารวิชาการ 064-290-3523
หมายเลขโทรศัพท์กลาง
 
0-2275-6661 ต่อหมายเลขส่วนงาน หรือกด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์

งานเลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ ต่อ 147
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 100
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ต่อ 101
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต่อ 106
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 109
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ต่อ 110
งานสารบรรณ ต่อ 140
งานการเงิน, พัสดุ ต่อ 105
งานวิชาการ, งานวัดผลประเมินผล ต่อ 107
งานกิจการนักเรียน ต่อ 108
งานบุคลากร ต่อ 146
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ต่อ 111, 138
งานแผนงาน, สารสนเทศ, งานประกันฯ ต่อ 112
งานแนะแนว ต่อ 130
งานโสตทัศนศึกษา ต่อ 135
งานอนามัยโรงเรียน(พยาบาล) ต่อ 139
งานโภชนาการ, คหกรรม ต่อ 126
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อ 113
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต่อ 114
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ต่อ 115
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ต่อ 116
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ต่อ 122, 123
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อ 124
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต่อ 120
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต่อ 136
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อ 142
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อ 119
ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ต่อ 132
ศูนย์ Eric ต่อ 121
ศูนย์ภาษาจีน ต่อ 143
ห้องสมุด ต่อ 133

สำนักงานผู้อำนวยการ  02-6929150
FAX. 0-2756-6663

แผนที่การเดินทาง

 

ส่งเรื่องถึงโรงเรียน

    ชื่อของคุณ (ต้องการ)

    อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

    หัวข้อ

    ข้อความของคุณ

    แสดงความคิดเห็น