You are here
Home > กลุ่มบริหารงบประมาณ

แบบฟอร์ม “การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self Assessment : CSA”

ดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ แบบ .PDF แบบ .DOCX  

คู่มือการเขียนโครงการ2560 และแบบประเมินโครงการ2559

ดาวน์โหลดไฟลคู่มือการเขียนโครงการ ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟลแบบประเมินโครงการ ปี 2559

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

สารบัญ   ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา   ตอนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ   ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

Top