แบบฟอร์ม “การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self Assessment : CSA”

ดาวน์โหลดเอกสารจากลิ

581 total views, 7 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

คู่มือการเขียนโครงการ2560 และแบบประเมินโครงการ2559

ดาวน์โหลดไฟลคู่มือกา

1,647 total views, 4 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

สารบัญ   ตอนที่

1,899 total views, 3 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

งานแผนงาน : แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบฟอร์มสรุปผลโครงกา

2,178 total views, 1 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more