ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้งาน google classroom

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์

    ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ โดย ศึกษานิเทศน์และคณะครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ช่องทางการส่งเอกสาร ส่งออนไลน์ ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ป้อมยามโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ผู้รับ งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (ประทับตราภายในวันที่ 11 มิ.ย. 63)           สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-6389-2929 หรือ 06-2369-4653(ในวันเวลา ราชการ)

Top