ภาพกิจกรรม

คอลัมน์/บทความ

ประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - ครูสายทอง ดวงแก้ว - ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ - ครูสิรินาถ สุขใส - ครูวีรยุทธ ทองรุ่ง - ครูมณฑลกาล นิลดาศรี - ครูลลิตา กันล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร - ครูจารุวรรณ เริงสมุทร - ครูสุรพล ไชยราช - ครูศิริวิมล กรวดนอก - ครูปาณุมาศ กริชนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้

Top