ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองและรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตร วันภาษาไทยแห่งชาติและวันชาติฝรั่งเศส

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนโดยใช้ SGS

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Top