กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น