การนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แสดงความคิดเห็น