วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
    โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  เป็นโรงเรียนวิถีธรรมนำความรู้สู่อาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นพลโลกอย่างมีศักยภาพ

 

อัตลักษณ์(Identities)

ลูกกุนนทีฯมีสัมมาคารวะ  รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสังคม

 

เอกลักษณ์(identity)

นักเรียนกุนนทีฯเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

 

พันธกิจ (Mission)
    1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักวิถีธรรมและหลักธรรมของศาสนา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21อย่างมีคุณภาพ
    2.พัฒนาครูและบุคคลากรของโรงเรียนให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

    3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
    4.โรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ    บริหารจัดการและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์ (Objectivity)
    สร้างคนดี มีปัญญา ให้สังคม

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Goal)
    1. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยและความเป็นสากล
    2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
    3. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
    4. ครูและบุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

 

นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน
    1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
    2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
    3. บริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
    4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
    5. พัฒนาภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

 

จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
(School Properties)
    1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรักความเป็นไทย
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
    3. ผู้เรียนมีสุขอนามัยดี ห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง
    4. พัฒนาระบบ ICT ของทุกหน่วยงานในโรงเรียนให้ใช้งานได้ และเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์เทียบเท่าสากล
    5. พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
    6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    7. พัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    8. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
    9. สถานศึกษา ครู ผู้เรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แสดงความคิดเห็น