ภาพการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

ภาพการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขตดินแดง

โดย ว่าที่ รต.นพดล ธูปหอม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ก.ค. 2558

ณ โรงอาหาร  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

IMG_20150714_102708

 

แสดงความคิดเห็น