เรียนเชิญบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและลงมติ กรณีเปลี่ยนชื่อโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

แสดงความคิดเห็น