ประเมินครูผู้สอน ม.2/2-4

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท22102 ภาษาไทย4 ครูอรพรรณ เพชรฤทธิ์
ค22102 คณิตศาสตร์4 ครูสาวิตรี โพนธาตุ
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูภูริชา วงศ์วาน
ครูวีรญา เกษหอม
ส22103 สังคมศึกษา4 ครูวิเชียร เผ้าอาจ
ส22104 ประวัติศาสตร์4 ครูทัศน์พล แก้วเพชรบุตร
พ22103 สุขศึกษา4 ครูปัทมา สุขแก้ว
พ22104 แฮนด์บอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ศ22102 ศิลปะ4 ครูอาทิตย์ ศรีแก้ว
ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
ง22103 การงานอาชีพ 4 ครูอริตา โพธิ์งาม
อ22102 ภาษาอังกฤษ4 ครูภาสินี พิมพะนิตย์
ว22206 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
ส22206 ท้องถิ่นของเรา 2 ครูคณัฎพัส บุตรแสน
ครูทวีศักดิ์ กันทาทำ
ครูวิเชียร เผ้าอาจ
อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 ครูภาสินี พิมพะนิตย์
ก22906 แนะแนว4 ครูปิยะพร แพ่งเกษร

เพิ่มเติมเสรี 1 วิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท22202
การอ่าน คิด วิเคราะห์
จ22202 ภาษาจีน 2 ครูกาญจนา ธูปบูชา
ง22210
ผลิตของชำร่วย 2
ง22212 งานโลหะแผ่น 2 ครูสมเกียรติ คงหาสุข
ศ20202 จิตกรรมสีไม้ ครูนนทชัย ปัญญาคำ
ศ20223
ดนตรีไทยปฏิบัติ 2
ศ20238 ทฤษฎีดนตรี 2 ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ศ20228 รำเบ็ดเตล็ด ครูกรกมล ธิมาชัย
แสดงความคิดเห็น