ประเมินครูผู้สอน ม.1/3-4

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
ท21102 ภาษาไทย2 ครูกนกนาถ อนันตบุญ
ค21102 คณิตศาสตร์2 ครูวีรยุทธ ทองรุ่ง
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูวิมล พรมทองดี
ครูอุษณีย์ ทองธีราฤทธิ์
ส21103 สังคมศึกษา2 ครูทัศน์พล แก้วเพชรบุตร
ส21104 ประวัติศาสตร์2 ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
พ21103 สุขศึกษา2 ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ
พ21104 กระบี่ ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ศ21102 ศิลปะ2 ครูกรกมล ธิมาชัย
ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
ง21102 การงานอาชีพ 2 ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
อ21102 ภาษาอังกฤษ2 ครูประพรรณสี มีสำโรง
ส21237 การป้องกันการทุจริต1 ครูอาทิตย์ ศรีแก้ว
ว21204 เทคโนโลยีเพิ่มเติม2 ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
ท21204 ทักษะอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 ครูกนกนาถ อนันตบุญ
อ21204 ทักษะฟัง-พูดอังกฤษ2 ครูประพรรณสี มีสำโรง
ค21203 ทักษะคณิตศาสตร์ ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
ก21906 แนะแนว2 ครูสาริศา สุกิน
แสดงความคิดเห็น