รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ
เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

แสดงความคิดเห็น