You are here
Home > Posts tagged "ประวัติโรงเรียน"

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม      เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400      เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โดยได้รับโอนที่ดินพื้นที่ 1 ไร่ 48 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอน

Top