You are here
Home > Posts tagged "งานแผนงาน"

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

สารบัญ   ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา   ตอนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ   ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

Top