จำนวนนักเรียน

ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2561

ชั้น  ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6 
ห้อง 1  ชาย  12 5 7 10 9 10
หญิง 18 14 18 23 21 24
รวม 30 19 25 33 30 34
ห้อง 2 ชาย 14 15 15 14 14 11
หญิง 17 21 18 12 9 14
รวม 31 36 33 26 23 25
ห้อง 3 ชาย 24 12 21 29 21 17
หญิง 12 23 15 15 7 9
รวม 36 35 36 44 28 26
ห้อง 4 ชาย 22 23 22 16 15 7
หญิง 12 11 13 27 22 11
รวม 34 34 35 43 37 18
ห้อง 5 ชาย 1 9
หญิง 2 16
รวม 3 25
รวมทั้งระดับ ชาย 72 55 65 69 60 54
หญิง 59 69 64 77 61 74
รวม 131 124 129 146 121 128
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 779 คน

 

แสดงความคิดเห็น