จำนวนนักเรียน

ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2558

ชั้น  ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6 
ห้อง 1  ชาย  14 18 26 9 17 13
หญิง 16 17 20 17 27 22
รวม 30 35 46 26 44 35
ห้อง 2 ชาย 16 17 9 20 12 16
หญิง 16 15 30 10 20 24
รวม 32 32 39 30 32 40
ห้อง 3 ชาย 14 24 15 4 14 19
หญิง 16 15 26 9 12 22
รวม 30 39 41 13 26 41
ห้อง 4 ชาย 15 29 16 26 16 11
หญิง 15 9 18 17 12 16
รวม 30 38 34 43 28 27
ห้อง 5 ชาย 15 25 21 3 4 5
หญิง 14 10 3 19 17 23
รวม 29 35 24 22 21 28
ห้อง 6 ชาย 17 3 4 5
หญิง  15 24 29 25
รวม 32 27 33 30
ห้อง 7 ชาย 16 13 21
หญิง  16 7 0
รวม 32 20 21
ห้อง 8 ชาย 16 18
หญิง 16 6
รวม 32 24
รวมทั้งระดับ ชาย 123 113 87 78 67 108
หญิง 124 66 97 103 117 138
รวม 247 179 184 181 184 246
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,221 คน

 

แสดงความคิดเห็น
แบ่งปันเรื่องนี้