คุณครูที่ปรึกษา 2/2559

ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วรรณชนก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

support4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นงคราญบุญสม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

วรรณศิริ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ประพรรณสีศราวุธ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 อาทิตย์สุรพล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

พิชามณช์สาริศา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%8d%e0%b8%b2อดิศร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ศิวดลสามัคคี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

จเรณ์w13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

w09รุจิรา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วณัชฌาณ์w12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

พงศ์ธรสุคนธ์ธา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ศิริพรวนิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

w01ปัฐตา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ธิดารัตน์s02

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

สายทองsupport3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

w08ทวีศักดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

พัทธ์ธีรากรรณิกา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ภูริชาสุรีพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นฤมลญาดา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

w05w10

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รุ่งเรืองจารุพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ทัศนีย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

w04จารุวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

w06คณัฏพัส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นิลวรรณอรวีร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

กาญจนาขนิกา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ธนะชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วิมล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูนำพรเกวารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

สุจนานนธชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นิภาพรโศภิษฐ์ฌา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

w07

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ธีรเดชทิพย์สุคนธ์

แสดงความคิดเห็น
แบ่งปันเรื่องนี้