สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัด และได้รับความอุปถัมภ์ จากวัดกุนนทีรุทธาราม จัดได้ว่า ถือกำเนิดภายใต้ร่มเงา แห่งพระพุทธศาสนา

รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรมะ ซึ่งจะนำทางให้บรรลุความดีงาม และความสำเร็จของชีวิต

เส้นคด หมายถึง สายธารที่ไหลผ่านที่ตั้งของโรงเรียน และเป็นความหมาย ของชื่อโรงเรียน

ก.น. เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ย่อมาจากคำว่า “กุนนที”

 

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – แดง

น้ำเงิน หมายถึง ความสงบ เยือกเย็น และความหนักแน่น ซึ่งชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ
แดง เลือดของชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งหมายถึงความกล้าหาญอดทน และความสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

ธงประจำโรงเรียน

เป็นธงสี น้ำเงิน – แดง น้ำเงินอยู่บน แดงอยู่ล่าง มีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง

 

สีประจำคณะ

1. คณะราชพฤกษ์   ใช้  สีเหลือง
2. คณะจามจุรี        ใช้  สีชมพู
3. คณะนนทรี         ใช้  สีเขียว
4. คณะยูงทอง       ใช้  สีแสด
5. คณะเฟื่องฟ้า      ใช้  สีฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

AOAONKASETSHOP186214

ดอกบัว

ความหมายของชื่อโรงเรียน

พจนานุกรม  เขียน  กุนนที
อ่านว่า  กุน-นะ-ที
กุนนที แปลว่า แม่น้ำน้อยๆ, แม่น้ำเล็กๆ, ห้วย
รุทธ แปลว่า กั้นแล้ว, ขวางแล้ว
อาราม แปลว่า วัด
วิทยาคม (วิทย-อาคม) แปลว่า การมาเพื่อความรู้
เมื่อนำศัพท์ทั้งหมดมาสมาส  และสนธิตามหลักเกณฑ์  คือ
กุนนที + รุทธ + อาราม + วิทยาคม = กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
แปลว่า  โรงเรียนวัดห้วยขวาง


ปรัชญาของโรงเรียน

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ – จงยังกิจให้สำเร็จในวันนี้

 

คำขวัญของโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

แสดงความคิดเห็น