คำสั่งโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2558 งานกิจการนักเรียน

คำสั่งที่  80-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “การเยี่ยมบ้านนักเรียน”

คำสั่งที่  87-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่  111-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่  112-2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน

คำสั่งที่  113-2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน

คำสั่งที่  114-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ”

คำสั่งที่  116-2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มเติม)

แสดงความคิดเห็น