ภาพโครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน

ประมวลภาพโครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน

กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

04

แสดงความคิดเห็น