ประมวลภาพพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2558

ประมวลภาพพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

16 กรกฎาคม 2558

ณ วัดกุนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง) ดินแดง กรุงเทพมหานคร


01

แสดงความคิดเห็น