คำสั่งโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2558 : งานกิจการนักเรียน

คำสั่งที่ 60/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2558

 คำสั่งที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่

 คำสั่งที่ 66/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าระดับ

คำสั่งที่ 67/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 68/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูสังกัดคณะ ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 69/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัตหน้าที่คณะกรรมการ สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล

คำสั่งที่ 70/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 72/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 73/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 74/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน

คำสั่งที่ 75/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน

 คำสั่งที่ 76/2558 เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการเวรนักการภารโรง

คำสั่งที่ 79/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำสั่งที่ 80/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “การเยี่ยมบ้านนักเรียน”

แสดงความคิดเห็น