ประมวลภาพประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง

ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  1  พฤษภาคม  2558

ณ หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

26055802

แสดงความคิดเห็น