You are here
Home > กลุ่มบริหารวิชาการ > งานทะเบียนวัดผล > ประกาศงานวัดผลฯ : รายชื่อนักเรียนที่ “คาดว่าซ้ำชั้น”

ประกาศงานวัดผลฯ : รายชื่อนักเรียนที่ “คาดว่าซ้ำชั้น”

ประกาศจากงานวัดผลฯ

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 และ ม.4, ม.5 ที่คาดว่าซ้ำชั้น

ปีการศึกษา 2557

คาดว่าซ้ำชั้นm1-2557

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คาดว่าซ้ำชั้นm2-2557

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คาดว่าซ้ำชั้นm4-2557

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คาดว่าซ้ำชั้นm6-2557

แสดงความคิดเห็น
Top