ประเมินครูผู้สอน ม.6/4

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท33102 ภาษาไทย6 ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ค33102 คณิตศาสตร์6 ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
ว30103
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครูวิมล พรมทองดี
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา6 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ33102 ศิลปะ6 ครูนนทชัย ปัญญาคำ
อ33102 ภาษาต่างประเทศ6 ครูนิภาพร ปัญญาคำ
ท30205 หลักภาษาไทย ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
อ33205 อังกฤษอ่านวิเคราะห์2 ครูนิภาพร ปัญญาคำ
อ33208 สนทนาภาษาอังกฤษ6* ครูนิภาพร ปัญญาคำ
พ30206 นันทนาการ ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ก33904 แนะแนว6 ครูปิยะพร แพ่งเกษร

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ญ33202 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6 ครูสุกัญญา ด่านชาญจิตต์

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6 ครูสุรีพร กันเรือง

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6 ครูกาญจนา ธูปบูชา
แสดงความคิดเห็น