ประเมินครูผู้สอน ม.6/3

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท33102 ภาษาไทย6 ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ค33102 คณิตศาสตร์6 ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
ว30103
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครูวิมล พรมทองดี
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา6 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ33102 ศิลปะ6 ครูนนทชัย ปัญญาคำ
อ33102 ภาษาต่างประเทศ6 ครูนิภาพร ปัญญาคำ
อ33208 สนทนาภาษาอังกฤษ6* ครูนิภาพร ปัญญาคำ
พ30206 นันทนาการ ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ก33904 แนะแนว6 ครูปิยะพร แพ่งเกษร

แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม-บริหาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ส30217 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูศิริพร พานวงศ์
ท30205 หลักภาษาไทย ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ท30207 ภาษาสร้างสรรค์ ครูจารุวรรณ เริงสมุทร
ง33217 การบริหารงานโรงแรม2 ครูอริตา โพธิ์งาม

แผนการเรียนอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ง33211 งานโลหะ 2 ครูสมเกียรติ คงหาสุข
ง33222 ปฏิบัติโครงงานอาชีพ 2 ครูสมเกียรติ คงหาสุข
ง33212 งานสี 2 ครูศุภรัตน์ โสดาจันทร์

 

แสดงความคิดเห็น