ประเมินครูผู้สอน ม.6/2

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท33102 ภาษาไทย6 ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ค33102 คณิตศาสตร์6 ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา6 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ33102 ศิลปะ6 ครูนนทชัย ปัญญาคำ
อ33102 ภาษาต่างประเทศ6 ครูนิภาพร ปัญญาคำ
ค33202 คณิตศาสตร์ พต.6 ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
อ33205 อังกฤษอ่านวิเคราะห์2 ครูนิภาพร ปัญญาคำ
อ33212 ทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ6* ครูนิภาพร ปัญญาคำ
ท30205 หลักภาษาไทย ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ง30238 เขียนแบบเชิงสถาปัตย์2 ครูนนทชัย ปัญญาคำ
พ30206 นันทนาการ ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ก33904 แนะแนว6 ครูปิยะพร แพ่งเกษร
แสดงความคิดเห็น