ประเมินครูผู้สอน ม.6/1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท33102 ภาษาไทย6 ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ค33102 คณิตศาสตร์6 ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2 ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา6 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ33102 ศิลปะ6 ครูนนทชัย ปัญญาคำ
อ33102 ภาษาต่างประเทศ6 ครูนิภาพร ปัญญาคำ
ค33202 คณิตศาสตร์ พต.6 ครูสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ
อ33208 สนทนาภาษาอังกฤษ6* ครูนิภาพร ปัญญาคำ
พ30206 นันทนาการ ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ก33904 แนะแนว6 ครูปิยะพร แพ่งเกษร

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ว30103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครูวิมล พรมทองดี
ว33103 วิทยาการคำนวณและนวัตกรรม 5 ครูเมธาวี เดชชัย
ว30205 ฟิสิกส์ 5 ครูอุษณีย์ ทองธีราฤทธิ์
ว30225 เคมี 5 ครูวิมล พรมทองดี
ว30245 ชีววิทยา 5 ครูวีรญา เกษหอม

 

แสดงความคิดเห็น