ประเมินครูผู้สอน ม.3/2-4

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท23102 ภาษาไทย6 ครูศิริวิมล กรวดนอก
ค23102 คณิตศาสตร์6 ครูวีรยุทธ ทองรุ่ง
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูภูริชา วงศ์วาน
ครูอุษณีย์ ทองธีราฤทธิ์
ส23103 สังคมศึกษา6 ครูศิริพร พานวงศ์
ส23104 ประวัติศาสตร์6 ครูทวีศักดิ์ กันทาทำ
พ23103 สุขศึกษา6 ครูปัทมา สุขแก้ว
พ23104 วอลเลย์บอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ศ23102 ศิลปะ6 ครูธิดารัตน์ ภักดีรักษ์
ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
ง23103 การงานอาชีพ 6 ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
อ23102 ภาษาต่างประเทศ6 ครูปวีณา จันนอก
ว23204 เทคโนโลยีเพิ่มเติม6 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ครูปวีณา จันนอก
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2) ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ
ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
ครูธิดารัตน์ ภักดีรักษ์
ครูวิมล พรมทองดี
ครูเมธาวี เดชชัย
ครูศิริวิมล กรวดนอก
ครูสายทอง ดวงแก้ว
ครูวิเชียร เผ้าอาจ
ครูปวีณา จันนอก
ก23906 แนะแนว6 ครูสาริศา สุกิน
แสดงความคิดเห็น