ประเมินครูผู้สอน ม.3/1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท23102 ภาษาไทย6 ครูศิริวิมล กรวดนอก
ค23102 คณิตศาสตร์6 ครูวีรยุทธ ทองรุ่ง
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูอุษณีย์ ทองธีราฤทธิ์
ส23103 สังคมศึกษา6 ครูศิริพร พานวงศ์
ส23104 ประวัติศาสตร์6 ครูทวีศักดิ์ กันทาทำ
พ23103 สุขศึกษา6 ครูปัทมา สุขแก้ว
พ23104 วอลเลย์บอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ศ23102 ศิลปะ6 ครูธิดารัตน์ ภักดีรักษ์
ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
ง23103 การงานอาชีพ 6 ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
อ23102 ภาษาต่างประเทศ6 ครูปวีณา จันนอก
ว23204 เทคโนโลยีเพิ่มเติม6 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 ครูปวีณา จันนอก
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2) ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ
ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
ครูธิดารัตน์ ภักดีรักษ์
ครูวิมล พรมทองดี
ครูเมธาวี เดชชัย
ครูศิริวิมล กรวดนอก
ครูสายทอง ดวงแก้ว
ครูวิเชียร เผ้าอาจ
ครูปวีณา จันนอก
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 ครูวีรยุทธ ทองรุ่ง
ก23906 แนะแนว6 ครูสาริศา สุกิน
แสดงความคิดเห็น