ประเมินครูผู้สอน ม.5/4

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท32102 ภาษาไทย4 ครูจารุวรรณ เริงสมุทร
ค32102 คณิตศาสตร์4 ครูสิรินาถ สุขใส
ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ครูภูริชา วงศ์วาน
ว32102 เทคโนโลยี4 ครูเมธาวี เดชชัย
ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูคณัฎพัส บุตรแสน
พ32104 สุขศึกษาและพลศึกษา4 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ32102 ศิลปะ4 ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ง32102 การงานอาชีพ 3 ครูศุภรัตน์ โสดาจันทร์
อ32102 ภาษาอังกฤษ4 ครูอรวีร์  สายเสน
ก32903 แนะแนว4 ครูปิยะพร แพ่งเกษร
อ32205 อ่านอังกฤษเพื่อความเข้าใจ2 ครูอรวีร์  สายเสน
อ32214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4* ครูอรวีร์  สายเสน
ว32284 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
พ30204 ฟุตซอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2) ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ
ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ครูวิมล พรมทองดี
ครูเมธาวี เดชชัย
ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ครูสิรินาถ สุขใส
ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
ครูปิยะพร แพ่งเกษร

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร4 ครูกาญจนา ธูปบูชา

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ญ32202 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร4 ครูสุกัญญา ด่านชาญจิตต์

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร4 ครูสุรีพร กันเรือง
แสดงความคิดเห็น