ประเมินครูผู้สอน ม.5/3

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท32102 ภาษาไทย4 ครูจารุวรรณ เริงสมุทร
ค32102 คณิตศาสตร์4 ครูสิรินาถ สุขใส
ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 ครูภูริชา วงศ์วาน
ว32102 เทคโนโลยี4 ครูเมธาวี เดชชัย
ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูคณัฎพัส บุตรแสน
พ32104 สุขศึกษาและพลศึกษา4 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ32102 ศิลปะ4 ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ง32102 การงานอาชีพ 3 ครูศุภรัตน์ โสดาจันทร์
อ32102 ภาษาอังกฤษ4 ครูอรวีร์  สายเสน
ก32903 แนะแนว4 ครูปิยะพร แพ่งเกษร
อ32208 สนทนาภาษาอังกฤษ4* ครูอรวีร์  สายเสน
ว32284 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
พ30204 ฟุตซอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2) ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ
ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ครูวิมล พรมทองดี
ครูเมธาวี เดชชัย
ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ครูสิรินาถ สุขใส
ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
ครูปิยะพร แพ่งเกษร

แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ส30214 โลกศึกษา ครูคณัฎพัส บุตรแสน
ส30213 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ครูศิริพร พานวงศ์
ท30214 การอ่าน คิด วิเคราะห์2 ครูจารุวรรณ เริงสมุทร
ท30208 ภาษากับวัฒนธรรม ครูกนกนาถ อนันตบุญ

แผนการเรียนการจัดธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 ครูกาญจนา ธูปบูชา
ง32222 บัญชี 2 ครูอริตา โพธิ์งาม
ง32282 การจัดการธุรกิจ 4 ครูอริตา โพธิ์งาม

แผนการเรียนอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ง32213 ช่างซ่อมไฟฟ้า2 ครูศุภรัตน์ โสดาจันทร์
ง32215 ช่างทำป้ายอักษร2 ครูศุภรัตน์ โสดาจันทร์
ง32214 เขียนแบบเทคนิค 2 ครูนนทชัย ปัญญาคำ

 

แสดงความคิดเห็น