ประเมินครูผู้สอน ม.5/2

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท32102 ภาษาไทย4 ครูจารุวรรณ เริงสมุทร
ค32102 คณิตศาสตร์4 ครูสิรินาถ สุขใส
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ครูอุษณีย์ ทองธีราฤทธิ์
ว32102 เทคโนโลยี4 ครูเมธาวี เดชชัย
ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูคณัฎพัส บุตรแสน
พ32104 สุขศึกษาและพลศึกษา4 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ32102 ศิลปะ4 ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ง32102 การงานอาชีพ 3 ครูศุภรัตน์ โสดาจันทร์
อ32102 ภาษาอังกฤษ4 ครูอรวีร์  สายเสน
ค32202 คณิตศาสตร์ พต.4 ครูสิรินาถ สุขใส
ค32204 คณิตศาสตร์เสริม4 ครูสิรินาถ สุขใส
อ32205 อ่านอังกฤษเพื่อความเข้าใจ2 ครูอรวีร์  สายเสน
อ32214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4* ครูอรวีร์  สายเสน
ว32284 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 ครูอภิสิทธิ์ อาศัยป่า
พ30204 ฟุตซอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ(IS2) ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ
ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ครูวิมล พรมทองดี
ครูเมธาวี เดชชัย
ครูเกวารี ดรุณเพ็ชร
ครูสิรินาถ สุขใส
ครูทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์
ครูปิยะพร แพ่งเกษร
ก32903 แนะแนว4 ครูปิยะพร แพ่งเกษร
แสดงความคิดเห็น