ประเมินครูผู้สอน ม.2/1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท22102 ภาษาไทย4 ครูอรพรรณ เพชรฤทธิ์
ค22102 คณิตศาสตร์4 ครูสาวิตรี โพนธาตุ
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูวีรญา เกษหอม
ส22103 สังคมศึกษา4 ครูวิเชียร เผ้าอาจ
ส22104 ประวัติศาสตร์4 ครูทัศน์พล แก้วเพชรบุตร
พ22103 สุขศึกษา4 ครูปัทมา สุขแก้ว
พ22104 แฮนด์บอล ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ศ22102 ศิลปะ4 ครูอาทิตย์ ศรีแก้ว
ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
ง22103 การงานอาชีพ 4 ครูอริตา โพธิ์งาม
อ22102 ภาษาอังกฤษ4 ครูภาสินี พิมพะนิตย์
ว22206 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูอาทิตย์ สร้อยสังวาลย์
ว22202 วิทยาศาสตร์ปิโตเลียม ครูวิมล พรมทองดี
อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2 ครูภาสินี พิมพะนิตย์
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ครูสาวิตรี โพนธาตุ
ก22906 แนะแนว4 ครูปิยะพร แพ่งเกษร

 

แสดงความคิดเห็น