ประเมินครูผู้สอน ม.4/4

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท31102 ภาษาไทย2 ครูอรพรรณ เพชรฤทธิ์
ค31102 คณิตศาสตร์2 ครูสายทอง ดวงแก้ว
ว30104
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครูวีรญา เกษหอม
ว31104 เทคโนโลยี2 ครูเมธาวี เดชชัย
ส31102 สังคมศึกษา2 ครูทวีศักดิ์ กันทาทำ
พ31101 สุขศึกษา1 ครูปัทมา สุขแก้ว
ศ31102 ศิลปะ2 ครูกรกมล ธิมาชัย
ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
อ31102 ภาษาอังกฤษ2 ครูศิวดล พลวัน
ก31903 แนะแนว2 ครูสาริศา สุกิน
อ31206 อังกฤษ อ่าน-เขียน2 ครูศิวดล พลวัน
อ31212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2* ครูศิวดล พลวัน
ว31282 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 ครูเมธาวี เดชชัย
ท31217 การใช้ห้องสมุด ครูรินรดา ปิณฑวรรธนะ

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร2 ครูสุรีพร กันเรือง

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2 ครูกาญจนา ธูปบูชา
แสดงความคิดเห็น