ประเมินครูผู้สอน ม.4/2

รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท31102 ภาษาไทย2 ครูอรพรรณ เพชรฤทธิ์
ค31102 คณิตศาสตร์2 ครูสายทอง ดวงแก้ว
ว31104 เทคโนโลยี2 ครูเมธาวี เดชชัย
ส31102 สังคมศึกษา2 ครูทวีศักดิ์ กันทาทำ
พ31102 พลศึกษา1 ครูจเรณ์ สุขรัตน์
ศ31102 ศิลปะ2 ครูกรกมล ธิมาชัย
ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชัยรัตน์ ลีจ้อย
อ31102 ภาษาอังกฤษ2 ครูศิวดล พลวัน
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ครูสายทอง ดวงแก้ว
ว31282 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 ครูเมธาวี เดชชัย
อ31208 สนทนาภาษาอังกฤษ2* ครูศิวดล พลวัน
ส31237 การป้องกันการทุจริต1 ครูวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
ก31903 แนะแนว2 ครูสาริศา สุกิน
แสดงความคิดเห็น