การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์

    ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์
โดย ศึกษานิเทศน์และคณะครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

แสดงความคิดเห็น